Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Behandelingsprocedure

De Raad van Bestuur oordeelt of de ingebrachte kosten al dan niet aanvaard worden en onder welke rubriek deze worden ingebracht.
 
Per rubriek is op jaarbasis een maximumbedrag vastgelegd dat aan de rechthebbende kan worden uitgekeerd. Dit maximumbedrag is eveneens gekoppeld aan de draagkracht van het gezin of de alleenstaande.
 
Ingezonden dossiers waarbij essentiële stukken ontbreken worden als onvolledig beschouwd. Deze ontbrekende stukken maken de berekening van het dossier onmogelijk.
 
De administratief verantwoordelijke van de provincie zal de aanvrager één maal verzoeken de ontbrekende stukken te bezorgen. Indien de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn aan de Sociale Dienst worden bezorgd, wordt het dossier als niet ontvankelijk verklaard en dus beschouwd als onbestaand.
 
Ingestuurde stukken worden niet teruggestuurd. 
 
Ingediende kosten die niet gestaafd zijn door originele bewijsstukken of waarvoor geen voorschrift aanwezig is, worden als nietig beschouwd en worden derhalve niet in de berekening opgenomen.
 
Indien de Raad van Bestuur valsheid in geschrifte vaststelt wordt het dossier in zijn geheel afgewezen.
 
Per kalenderjaar wordt één dossier ingestuurd, bij voorkeur bij het begin van het kalenderjaar volgend op het refertejaar.